Política d’Igualtat

L’Asociació València de Famílies Nombroses (AVAFAM) declara el seu compromís en l’establiment i desenrotllament de políticas que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra asociacio?n, establint la igualtat com un principi estrate?gico de la nostra Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició del dit principi que establix la Llei Orgánica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens.

En tots i cada un dels ámbits en que s’exercix l’activitat d’AVAFAM, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.

Respecte a la comunicacio?n, tant interna com externa, s’informara? de totes les decisions que s’adopten a este respecte i es projectara? una imatge d’AVAFAM d’acord amb este principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.

Els principis enunciats es portaran a la practica a través del foment de mesures d’igualtat i de la implantació d’un Pla d’Igualtat que suposen millorar la situació present, arbitrant els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i hòmens en AVAFAM i, per extensió, en el conjunt de la societat.

Per a ells es va a crear una Comisió d’Igualtat, el responsable máxim de la qual será el President d’AVAFAM, encarregada de realitzar un diagnostic de l’organizació, disenyar les accions a dur a terme i realitzar el seu seguiment.

Perquè el projecte siga tot un éxit, hem recorregut a l’assessorament que el Servici d’Igualtat de Valenciactiva posa a disposici´o de totes les organitzacions de València; i també necessitem de la vostra colaboració i suport.

La Comisió d’Igualtat anirá informant de les accions que es realitzaran i demanarem la vostra colaboració per a portar-les a cap. Vos agraïm per endavant la vostra predisposició perquè este projecte que iniciem siga tot un nou exit per a AVAFAM.

/* Estilos para menú plegable móvil Divi */ /* JS para menú plegable móvil Divi */