Política de qualitat

Esta Direcció fa patent el seu compromís de millorar els servicis prestats als associats, a través del desenrotllament i implantació d’un sistema integrat de gestió de la qualitat, segons els criteris de les normes internacionals UNE-EN ISO 9001:2015, així com la millora contínua de la seua eficàcia. Per això, esta Direcció ha definit la següent Política de Qualitat, la qual està orientada a satisfer en grau màxim als nostres associats:

Complir amb els requisits acordats amb l’associat, en particular amb el nostre objecte fonamental:

Promoure, difondre i defendre els valors i drets de les famílies i famílies nombroses, així com elevar als poders públics totes aquelles propostes que consideraren convenients, donant un servici global a les famílies que compten amb els nostres servicis potenciant així mateix el seu protagonisme com a cèl·lula bàsica de la societat.

Garantir el compliment dels requisits derivats de la reglamentació i normativa aplicable a la nostra activitat,

Millorar de forma contínua l’eficàcia del sistema integrat de gestió implantat en la nostra organització, orientat a aconseguir la major satisfacció de l’associat, per mitjà de l’avaluació periòdica dels resultats.

Motivar tot el personal d’AVAFAM en el compliment de les seues funcions i responsabilitats.

Assegurar els recursos materials i humans de perquè les activitats es puguen duguen a terme de forma òptima.

Propiciar la sensibilització del nostre personal, usuaris, proveïdors i altres col·laboradors en els principis arreplegats en esta Política, fomentant la formació i la presa de consciència.

/* Estilos para menú plegable móvil Divi */ /* JS para menú plegable móvil Divi */