Deducció autonòmica per família nombrosa

Els qui el 31 de desembre de 2017 tinguessin el títol de família nombrosa expedit per l’òrgan territorial competent, poden deduir 300 euros (quan es tracti de família nombrosa de categoria general) o 600 euros (quan es tracti de família nombrosa de categoria especial).

Què passa si estic esperant rebre el meu títol? Així mateix, tenen dret a aquesta deducció aquells contribuents que, reunint les condicions per a l’obtenció del títol de família nombrosa a la data de la meritació de l’impost, hagin presentat, amb anterioritat a aquella data, sol·licitud davant de l’òrgan competent per a l’expedició del títol esmentat .

(En aquest cas, si es denegués la sol·licitud presentada, el contribuent haurà d’ingressar la quantitat indegudament deduïda, juntament amb els interessos de demora corresponents, en la forma establerta per la normativa estatal reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.)

Quins requisits he de complir? La suma de base liquidable general i de lestalvi no pot superar aquests límits: Família nombrosa de categoria especial, 30.000 euros en tributació individual o 50.000 en tributació conjunta. Família nombrosa de categoria general, 25.000 euros en tributació individual o 40.000 euros en tributació conjunta.