Taxes educació

Descompte del 50% o exempció total en taxes i preus públics d’àmbit educatiu, com ara drets d’examen o matrícules universitàries. A més de les taxes d’accés a les proves de selecció per a l’ingrés a la funció pública.

A tots els règims, nivells i cicles tindrà lloc una exempció del 100 per cent als membres de les famílies
nombroses classificades en la categoria especial i una bonificació del 50 per cent per als de categoria general de les taxes o preus públics que s’apliquin als drets de matriculació i examen, per expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals, i qualssevol altres taxes o preus públics establerts a l’àmbit esmentat.

Quan el beneficiari d’una prestació per infortuni familiar, concedida per l’assegurança escolar, sigui membre d’una família nombrosa, la quantia de la prestació esmentada s’incrementarà en un 20 per cent per a les de categoria general i en un 50 per cent per a les de categoria especial.

/* Estilos para menú plegable móvil Divi */ /* JS para menú plegable móvil Divi */